Inloggen als lid

Ons onderwijs

LSV wil een school zijn waar ieder kind kwalitatief goed onderwijs krijgt, zich maximaal kan ontplooien en waar het zich prettig en veilig voelt. Wij hebben een betrokken en competent team dat op eigentijdse wijze onderwijs geeft. Wij hechten belang aan respect voor de ander, handhaven van normen en een veilige en schone omgeving.

De kinderen

Als zelfstandige en vitale basisschool zetten wij hoog in op de kwaliteit van ons onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling van ieder kind. Niet alleen qua kennis, maar ook sociaal, emotioneel, sportief en creatief. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun talent(en) te ontplooien. Leren en jezelf ontwikkelen is leuk. Dat laten we hen dagelijks ervaren.

Algemeen bijzonder onderwijs

Onze school biedt algemeen bijzonder onderwijs, ook wel neutraal bijzonder onderwijs. Algemeen betekent dat de school uitgaat van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Bijzonder houdt in dat u als ouder het toezichthoudend bestuur kiest en dat u zich hiervoor ook verkiesbaar kunt stellen. Wij betrekken ouders graag en veelvuldig bij het reilen en zeilen op onze school.

 

Uitgangspunten

Respect, vertrouwen, veiligheid en aandacht zijn de bouwstenen van onze school. Hiermee bouwen we aan goed basisonderwijs gericht op het minimaal behalen van de kerndoelen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich in alle opzichten volledig en harmonieus kan ontplooien. Hiervoor hebben we onder meer vakdocenten aangesteld voor Engels, maar ook voor Creatieve Vorming, Muziek en Bewegingsonderwijs.

 

 

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedere leerling extra begeleiding krijgt wanneer dit nodig is. Leerlingen met leermoeilijkheden als dyslexie worden ondersteund. Leerlingen met een hogere begaafdheid bieden we extra uitdaging, bijvoorbeeld met lessen filosofie. Iedere leerling krijgt bij ons zo onderwijs op maat.

Groepen

De Leeuwarder Schoolvereniging hanteerde tot eind 2012 een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen. Mede omdat dit voor de toekomst een te zware wissel zou trekken op de begroting, is dit aantal bij bestuursbesluit in november 2012 verhoogd naar 28 leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kan de groepsgrootte oplopen tot 30 leerlingen. Groepen van 30 leerlingen worden alleen gevormd als dat verantwoord is.

Voordat dit besluit genomen is, is in 2012 eerst een uitgebreide enquête onder de leden gehouden en daarin heeft de meerderheid van de leden ook voor deze uitbreiding van de groepsgrootte van de klassen gekozen.

Elke groep heeft maximaal twee groepsleerkrachten. Op deze manier creëren we een veilige en overzichtelijke structuur en bouwen de leerling en leerkracht een persoonlijke band op.

 

Digitale leeromgeving

Naast traditioneel onderwijs, waarbij schrijven belangrijk is, werken we met tablets in ons onderwijs. Dit betekent dat leerlingen al op jonge leeftijd leren omgaan met ICT. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. Vanaf groep 4 krijgen leerlingen een tablet in bruikleen. Tijdens de lessen werken de leerlingen hierop met Snappet. Met dit programma krijgt de leerkracht tijdens de les direct inzicht in welke lesstof een leerling moeilijk of juist gemakkelijk vindt. Ook krijgt de leerling directe feedback op het gemaakte werk. Dit maakt interactief onderwijs mogelijk.

In alle klassen staan minimaal twee computers. De groepen 2 t/m 8 maken daarnaast gebruik van de 12 computers in de hal van de school. Vanaf groep 3 maken kinderen gebruik van de veilige internetomgeving Leerwereld.nu. Hierin maken zij opdrachten.

In groep 5 tekenen alle leerlingen een ICT-protocol. Ze krijgen dan, onder toezicht, toegang tot internet en leren hoe ze hier veilig gebruik van kunnen maken. Tijdens het ICT-onderwijs maken leerlingen zich ook vaardigheden eigen als typen en het maken van presentaties met PowerPoint.

 

Onderwijs op maat

Op onze school wordt de lesstof klassikaal aangeboden. Daarna gaan leerlingen hiermee op basis van hun eigen behoefte en kunnen aan de slag. Met behulp van moderne onderwijsmethoden krijgen leerlingen de mogelijkheid om de stof te herhalen of juist te verbreden of verdiepen. Zo bieden we alle leerlingen onderwijs op maat.

Maatwerk in en buiten de klas
Extra instructie en ondersteuning wordt ingezet op het moment dat een kind moeilijkheden heeft met het begrijpen van de stof. Deze extra ondersteuning is vaak gericht op spelling, rekenen of begrijpend lezen. De leerkrachten hebben hiervoor vaste momenten in de week en zijn op die momenten vrij geroosterd van het geven van de groepslessen. Eén ochtend per week organiseren we extra ondersteuning in de hulpgroep. Hier wordt met name extra aandacht besteed aan ondersteuning voor het begrijpend lezen.

 

Meer- en hoogbegaafden
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij een groot aanbod in leermiddelen en materialen. Mogelijk komt de leerling in aanmerking voor de Plusklas. Hier wordt extra en andere lesstof aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan het leren leren.

Dyslexie
Onze school heeft een dyslexieprotocol. Dat wil zeggen dat leerlingen met een dyslexieverklaring gebruik kunnen maken van verschillende hulpmiddelen. Ook krijgen zij compensatie en aangepaste leerstof. Meer informatie over het dyslexieprotocol vindt u in de mediatheek.

Individuele leerlijn
Is het niveau van de groep te hoog of te laag voor een leerling, dan werken wij met individuele leerlijnen. Het aantal leerlingen met een individuele leerlijn hangt sterk af van de samenstelling van de groep. Een leerling krijgt een individuele leerlijn wanneer de noodzaak is aangetoond door een externe deskundige die onderzoek doet op de school. Kijk voor meer informatie in de mediatheek.

Wat leren leerlingen op LSV?

Net als iedere school leren leerlingen bij ons lezen, schrijven en rekenen en krijgen ze vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting en burgerschap en integratie. Ook werken we met ontwikkelingsmaterialen als puzzels en spelletjes.

Omdat LSV een neutrale school is, waar leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen welkom zijn, geven we les in maatschappelijke en geestelijke stromingen. Leerlingen maken kennis met verschillende culturen en godsdiensten in de samenleving. Dit draagt bij aan verdraagzaamheid en wederzijds respect.

Daarnaast vinden wij sociale redzaamheid erg belangrijk. Daarom geven we bijvoorbeeld Kanjerlessen. Deze lessen zijn bedoeld om sociaal- emotionele ontwikkelingen van de leerlingen te stimuleren en te volgen. Ook krijgen de leerlingen verkeersles. Hierin oefenen we de verschillende verkeersregels.

 

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs, handvaardigheid, tekenen en muziek. Ook Fries en Engels worden in alle groepen gegeven. Uniek in Nederland is dat we Frans geven in groep 8. Dit is facultatief, maar de ervaring leert dat de leerlingen van de laatste groep op de basisschool zich allemaal inschrijven voor dit extra vak. Omdat het een goede voorbereiding is op het voortgezet onderwijs, maar vooral omdat het erg leuk is.

Alle vakken worden in ons schoolplan beschreven. Dit vindt u in onze mediatheek.

Resultaten

Schooladvies in groep 8
Iedere leerling doet in groep 8 de cito toets. In de loop daarnaartoe wordt de leerling vanaf groep 6 gevolgd om een goed onderbouwd advies te geven voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt het leerlingvolgsysteem genoemd (LVS).

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt, na de cito toets, samengesteld door een adviescommissie. Het advies is gebaseerd op een aantal punten:

  • De resultaten van de landelijk verplichte toetsen van groep 6 t/m 8
  • De resultaten van de toetsing door de leerkracht(en) door de jaren heen
  • De houding van de leerling ten opzichte van het leren/studeren
  • Eventuele leer- of gedragsmoeilijkheden
  • De visie van de ouders
  • De wens van de leerling

Op deze manier zorgen we ervoor dat de school het resultaat van de cito toets en het advies over het voortgezet onderwijs kan verantwoorden en beargumenteren. Uiteraard zijn de ouders vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. Of de leerling wordt toegelaten, is aan de school waar de leerling wordt aangemeld.

Ook na de laatste dag op de basisschool houden we contact met de leerlingen. Door de leerlingen in het voortgezet onderwijs te blijven volgen, evalueren we constant onze schoolkeuzeadviezen. Daarnaast overleggen we, als dit nodig is, met brugklascoördinatoren over de ontwikkelingen van een leerling. Zo kunnen we blijven bijdragen aan de ontplooiing van de leerling.